Portret meisje - Foto Huart

Algemene voorwaarden voor online bestellingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

1.1 Onder "Foto Huart" verstaan we: Foto Huart Burchtstraat 41 9400 Ninove T. 054/331410 info@fotohuart.be www.fotohuart.be BE 0820 970 683
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Foto Huart. Door aanschaf en/of gebruik van een geschenk- of waardebon, aanvaardt de houder van de bon de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Gebruik van de geschenk- of waardebon

2.1 De Geschenkbon geeft recht op het pakket dat vermeld staat op de Geschenkbon.
2.2 De Geschenkbon kan worden ingeleverd op het tijdstip waarop de afspraak van de fotoshoot wordt vastgelegd bij Foto Huart.
2.3 De Geschenkbon en Waardebon zijn UITSLUITEND geldig, wanneer ze bij Foto Huart worden ingeleverd samen met een print out van de voucher die, na betaling van de bon, naar de aanvrager of de begunstigde wordt gemaild door Foto Huart.

Artikel 3 – Prijzen en retour

3.1 De vermelde prijzen op de Geschenkbon zijn in EURO en geven uitsluitend recht op het pakket dat hierop vermeld staat. De geschenkbon waarde is inclusief BTW.
3.2 Het is niet mogelijk om een Geschenkbon geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.
3.3 De Geschenkbon kan niet worden teruggenomen door Foto Huart.
3.4 Wanneer een Geschenkbon met een waarde van minder dan €150,00 aan huis dient geleverd te worden, wordt een transportkost van €10,00 aangerekend. Deze transportkost is niet terugvorderbaar, noch extra op de aankoop van een cadeaubon.

Artikel 4 – Geldigheid

4.1 De Cadeaubon is vanaf de dag van aankoop 6 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Geschenkbon niet meer bruikbaar. Foto Huart behoudt zich het recht voor om de verlopen Geschenkbon te blokkeren.
4.2 Het betaalde bedrag voor een verlopen Geschenkbon zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient de Geschenkbon zorgvuldig te bewaren.
5.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Geschenkbon, waardoor deze niet meer geldig door de Consument kan worden gebruikt, is Foto Huart niet aansprakelijk. Foto Huart zal geen nieuwe Geschenkbon aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Geschenkbon, in welke vorm dan ook, vergoeden. Ook kan slechts 1 gedownloade versie van de Geschenkbon worden ingeruild, zonder dat daar enige uitzondering op gemaakt kan worden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Foto Huart verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.fotohuart.be en op de uitgaven van de Genschenkbon. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.2 Foto Huart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Geschenkbon en/of op de website Foto Huart en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.
6.3 Foto Huart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Foto Huart via de website van Foto Huart.

Artikel 7 – Overmacht

In het geval van overmacht heeft Foto Huart het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Geschenkbon te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Foto Huart toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen heeft Foto Huart het recht om naar eigen keuze, de koop van de Geschenkbon te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Foto Huart toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. Tevens kan Foto Huart de persoon in kwestie onverwijld dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken en of strafrechterlijke klacht neerleggen.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Geschenkbon kan de Consument contact opnemen met Foto Huart via info@fotohuart.be of 054/331410.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 – Eenzijdig wijzigingsbeding

Foto Huart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2015.